پروژه ها

 

عناوین برخی از پروژه های اجرا شده:

عنوان پروژه

کارفرما

ساخت pig handling و basket  مربوط به پروژه، فاز 8 و 7 پارس جنوبی

شرکت تایکو

جوشکاری لوله های تحت فشار Mud pipe مربوط به Top drive

شرکت تایکو

جوشکاری مخزن نگهداری آمونیاک و لوله های تحت فشار سردخانه

شرکت ایران برتر (کاله)

Hard facing پره های توربین ردیف دوم توربین گازی GEF5

شرکت مهندسی مواد کاران

ساخت protection frame (مربوط به Top drive)

شرکت تایکو

جوشکاری رینگ نگهداری نازل ردیف اول توربین گاز فریم 5

شرکت تجربه نور

جوشکاری و بازسازی روتورهای توربین های بخار پالایشگاه تبریز و تهران

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

ساخت  اتوکلاو   

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو

جوشکاری محفظه های مخصوص عملیات حرارتی پره های توربین از جنس سوپر آلیاژ

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو

جوشکاری Impeller توربین

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

ساخت Guide Dally  مربوط به Top drive

شرکت تایکو

تعمیر قطعات توربین رستون TA 1750

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

تدوین تکنولوژی و جوشکاری نازل های توربین گازی GE- F5(از جنس سوپر آلیاژ)

شرکت تجربه نور

ساخت ایمپلر توربین

شرکت توربین کمپرسور آسیا

جوشکاری (LPC Casing قطعات توربین  ZORYA

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت قطعات توربین MGT- 20

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت فریم ژنراتور موبایل

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

تدوین تکنولوژی و ساخت 48 عدد رینگ توربین گازیing) ( Inner & Outer R

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت 527 عدد رینگ توربین گازی 185 مگاواتی  MGT70  ) ( Inner & Outer Ring

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت 3 واحد پوسته Outer casing  توربین   MGT20  

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت قطعات توربین صنعتی  MGT 30

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت قطعات یدکی محفظه احتراق و برنر توربین گازی

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت تجهیزات و متعلقات توربین صنعتی MGT30 ( Spacer & Fairing)

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

پروژه های در دست اقدام :

عنوان پروژه

کارفرما

ساخت 190 عدد  Outer & Inner ring توربین گازی  

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا ) 

Hard facing (Fitting Shim)

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت Profiled Section

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت 200 عدد قطعه Reducer  مقسم گاز از جنس اینکونل مربوط به مقسم محفظه احتراق

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت  اقلام  ماینور پارت محفظه احتراق توربین گازی V94.2

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت 280 عدد لوله مقسم گاز ت مربوط به محفظه احتراق توربین گازی

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )

ساخت Metal Vibration Damper

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا )


توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر