پیشکسوت صنعت جوش و بازرسی

 
پیشکسوت صنعت جوش و بازرسی
در چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ، بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایشات غیر مخرب ، آقای محمد جعفر صابر مدیر عامل شرکت صنایع جوش ارکان بعنوان پیشکسوت صنعت جوش و بازرسی برگزیده شده و از طرف انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران مورد تقدیر قرار گرفتند .تاريخ تنظيم: چهارشنبه 25 اسفند ماه 1400

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر