ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

 
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنایع جوش ارکان مطابق با استاندارد ISO 9001 : 2015  و همچنین ممیزی پیاده سازی استاندارد الزامات جوشکاری ذوبی ISO 3824 :2005  توسط شرکت DQS آلمان انجام شده و منجر به تائید و صدور گواهینامه های فوق گردید.
تاريخ تنظيم: سه شنبه 27 فروردین ماه 1398

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر