استقرار در مرکز رشد

 
استقرار در مرکز رشد
با توجه به انجام ممیزی های انجام شده  توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، شرکت صنایع جوش ارکان بعنوان واحد فناور  در زمینه جوشکاری قطعات پیشرفته شناخته شده و در آینده نزدیک به مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منتقل خواهد شد .
تاريخ تنظيم: شنبه 23 بهمن ماه 1395

توانمندیها

مشتریان

گالری تصاویر